Mắt cảm ứng dây film

matcamungfilm

Thuyết minh: hàng nhập khẩu, ,độ chính xác cao, đảm bảo chất lượng.
Dùng cho máy: INFINITI 33 VB/VC, APRINT 33VBX