PP có keo ngoài trời BK (150g)

8a736b26216ecaf2c18ecec9bc1558e4
Chiều dài: 50m
Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m