Canvas mực nước dùng in tranh sơn dầu

9e9bb714f6fdee4eb8c5846a477c242b
Chiều dài: 30m
Khổ: 0.914m, 1.27m